Regulamin pensjonatu "Przystanek Czapla"

§1
Pensjonat „Przystanek Czapla” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych
i gastronomicznych.

§2
Przed zameldowaniem, w celu potwierdzenia tożsamości Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi pensjonatu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§3
Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wynikający z rezerwacji Gość powinien zgłosić właścicielowi pensjonatu z odpowiednim wyprzedzeniem. Pensjonat może nie zrealizować życzenia Gościa dotyczącego przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych pokoi.

§4
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy z właścicielem obiektu lub za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego booking.com. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu
i wcześniejszego wyjazdu.

§5
Zameldowanie możliwe jest do godziny 22:00. W późniejszych godzinach – za porozumieniem z właścicielem obiektu.

§6
Po przyjeździe Gość otrzymuje klucz do pokoju, który jest zobowiązany przechowywać
z należytą starannością. W przypadku utraty (zgubienia) klucza Gość zostanie obciążony kosztem wymiany wkładki
w zamku w kwocie 150 zł.

§7
Przekazanie i zdanie pokoju powinno się odbywać w obecności właściciela lub personelu pensjonatu.

§8
Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

§9
Osoby odwiedzające, niezameldowane w pensjonacie mogą spotykać się z gośćmi na sali bankietowej lub na zewnątrz budynku w godzinach 7:00 – 22:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem pensjonatu.
Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach jest zabronione.

§10
Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00. W tym czasie goście i osoby korzystające z usług pen sjonatu zobowiązani są do zachowywania się w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innych gości.

§11
Cisza nocna nie obowiązuje w czasie, gdy na terenie pensjonatu odbywają się nocne imprezy okolicznościowe
(np. wesele). Goście rezerwujący noclegi są przez właściciela informowani, że w czasie trwania ich rezerwacji odbędzie się nocna impreza. Jeśli mimo to wyrażają chęć zarezerwowania noclegu, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ewentualne niedogodności związane z odbywającą się imprezą.

§12
Na terenie całego budynku pensjonatu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz
e-papierosów zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Łamanie zakazu skutkuje określoną w ustawie karą grzywny w wysokości 500 zł.
Palenie dopuszczalne jest jedynie na zewnątrz budynku.

§13
W pensjonacie nie akceptujemy obecności zwierząt.

§14
W pokojach zabrania się używania urządzeń zasilanych energią elektryczną nie będących na wyposażeniu tych pomieszczeń (np. grzałki, żelazka, czajniki). Nie dotyczy to ładowarek
i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§15
Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu (jak również ich utratę) powstałe
z jego winy. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

§16
Dzieci do 12 roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe
w wyniku działania dzieci.

§17
Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane pod wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji od Gościa w sprawie odesłania pozostawionych rzeczy pensjonat przechowa powyższe przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność pensjonatu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§18

Parking na terenie obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej.
Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

§19
Osoby zakłócające spokojny pobyt pozostałych Gości, jak również osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia pensjonatu bez prawa zwrotu uiszczonej należności za pobyt.

§20
Właściciel pensjonatu może odmówić  świadczenia usług osobom:
– będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
– które podczas poprzedniego pobytu w pensjonacie rażąco naruszyły postanowienia
  niniejszego regulaminu, w szczególności wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości.

§21
Korzystanie z usług pensjonatu „Przystanek Czapla” stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

kontakt@przystanekczapla.pl 

tel. +48 513 819 575

PRZYSTANEK CZAPLA
ul. Drahimska 83
78-550 Czaplinek
ZACHODNIOPOMORSKIE